Actielijnen van het programma

Het PHKG kent vier actielijnen voor de periode 2018-2022. Hieronder staan de actielijnen met een beschrijving.

1. Preventie en het bieden van ondersteuning

Projectleider: Nynke Engelhard, n.engelhard@amsterdam.nl

 • Uitbreiding van de beschikbare instrumenten van de Buurtteams Amsterdam en de Centrale Toegang om woonvragen te voorkomen en op te lossen.
 • Ondersteuning van de Buurtteams Amsterdam bij het realiseren van woonoplossingen ter behoud of vergroting of bestaanszekerheid.
 • De invoering van de (woon)maatregelen uit het implementatieplan Thuis in de wijk. Het gaat om:
  a. Versnelde terugkeerroute. Als blijkt dat een cliënt het niet redt in een zelfstandige woning (bijvoorbeeld door structurele overlast of huurachterstand) nadat het huurcontract op zijn of haar naam is gezet, wordt gezorgd voor een versnelde route terug naar zorg in de vorm van een zorgaanbod maatschappelijke opvang of huurcontract op naam van de instelling.
  b. Versnelde toegangsroute. Ook voor cliënten van de wijkzorg die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de keten maatschappelijke opvang/beschermd wonen (MO/BW), moet de begeleiding thuis vanuit de keten snel en soepel kunnen worden ingezet.

2. Voldoende passende woonplekken

Projectleider: Sietske Bolt, s.bolt@amsterdam.nl

 • Realisering van de afgesproken bouwprojecten voor statushouders en overige doelgroepen. Dit betreft zowel nieuwbouw, verbouw als tijdelijke nieuwbouw. Het doel is dat er 2.700 wooneenheden zijn gerealiseerd aan het eind van 2021.
 • Vergroting van het aanbod aan gezinswoningen en het aanbod aan passende woonruimte voor mensen met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning. Uitvoering van de samenwerkingsafspraken over rolstoelwoningen en het Plan van Aanpak Rolstoelwoningen.
 • Inzicht in de behoefte aan speciale woningtypes en afstemming met de woningbouwplanning.
 • Regionale afspraken over:
  a. het wonen van mensen die van buiten Amsterdam komen (maar hier zorg ontvangen)
  b. mensen die graag buiten Amsterdam of de metropoolregio willen wonen.
 • Vereenvoudiging van het proces van intermediaire verhuur.

3. Zorgzame stad en wijk

Projectleiders: Sandre Douma en Kirsten Simhoffer, sandre.douma@amsterdam.nl, k.simhoffer@amsterdam.nl

 • Pilots rondom matching op buurtniveau, rekening houdend met de draagkracht in buurten. Op basis van deze pilot, in samenwerking met de stadsdelen, een voorstel doen.
 • Campagne ‘Zorgzame stad, zorgzame wijk’ om professionals en vrijwilligers te informeren over de nieuwe werkwijze, het draagvlak te vergroten, de beeldvorming bij te stellen en initiatieven van de stadsdelen te ondersteunen en verbinden.
 • Organisatie van online bijeenkomsten en stadsdeelcongressen rondom Huisvesting van Kwetsbare groepen, Thuis in de wijk, de Aanpak Personen met Verward Gedrag, de aanpak armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
 • Jaarlijks onderzoek naar woningtoewijzingen aan kwetsbare groepen per buurt en wijk.

4. Implementeren, leren en evalueren

Projectleider Implementatieteam: Cathelijn Groot, groot@afwc.nl
Projectleider monitoring: Kirsten Simhoffer

 • Invoering van de in 2020 herziene ‘Tien werkafspraken Thuis in de wijk’ en nieuwe werkprocessen bij alle betrokken partners.
 • Gezamenlijke training en deskundigheidsbevordering voor betrokken partners, waar nodig gefaciliteerd vanuit het programma.
 • Monitoring en evaluatie van de voortgang, inclusief een onderzoek naar de effecten van ambulantisering en housing first.
 • Verbetering van sturings- en verantwoordingsinformatie.
 • Afspraken rondom nieuwe rollen en taken en de vertaling daarvan naar inkoopcontracten.
 • Aanpassing van de huisvestingsverordening en de beleidsregels 2019 en 2020 aan de nieuwe werkwijze.