Omslagroute

De Omslagroute is de manier van werken voor professionals die cliënten begeleiden naar een woning in de wijk.

Door deze werkwijze kunnen mensen vanuit de 24-uurs zorg, de maatschappelijke opvang of beschermd wonen gemakkelijker dan voorheen instromen of doorstromen naar een zelfstandige woning met ambulante begeleiding in de wijk. Er zijn minder drempels; het proces verloopt effectiever en efficiënter. Kijk voor de laatste versie van formulieren, werkbladen, infobladen en de Handleiding Omslagroute op omslagroute online.

Uitgangspunten

  • De cliënt heeft meer regie en zeggenschap en kan daarbij ondersteuning inschakelen.
  • De vraag van de cliënt staat centraal.
  • Er is variatie in woonvormen en –oplossingen.
  • Professionals krijgen verantwoordelijkheid voor het proces. Problemen worden integraal aangepakt.

Hoe werkt de Omslagroute

De client woont in een Omslagwoning. Dit is een gewone sociale huurwoning; het huurcontract staat op naam van de zorgaanbieder. De cliënt woont er zelfstandig met ambulante begeleiding.

Gepersonaliseerde doelen
De cliënt werkt ernaar toe om het huurcontract voor de woning op eigen naam te krijgen. Samen bepalen cliënt en begeleider welke gepersonaliseerde doelen de cliënt moet behalen.

Gepersonaliseerde doelen zijn afgeleid van de urgentievoorwaarden in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam. Ze zijn ‘gepersonaliseerd’, omdat ze zijn toegespitst op de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Wanneer een cliënt de gepersonaliseerde doelen heeft behaald, kan hij of zij op eigen naam een huurcontract voor de woning krijgen. Dit noemen we ‘omklappen’.

Wie doet wat

Zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente ontwikkelden de Omslagroute gezamenlijk. Daarbij hebben zij de taken, rollen en verantwoordelijkheden helder verdeeld.

Na overleg met de woningcorporatie stelt de zorgaanbieder een voordracht voor Omklap op. De directie Wonen van de gemeente toetst de voordracht voor omklappen en verleent na akkoord een definitieve urgentie. Met de invoering van de Omslagroute kwam een einde aan de UMO-tafels.

Omslagroute online

Alle informatie over de Omslagroute staat nu online bij elkaar. Op https://omslagroute.amsterdam.nl vind je steeds de laatste versie van formulieren, werkbladen, infobladen en de Handleiding Omslagroute. Alle processtappen staan overzichtelijk bij elkaar. Bovendien is direct duidelijk welke partijen erbij betrokken (moeten) zijn.

Omslagroute en de Tien Werkafspraken

De Omslagroute sluit aan op de ‘Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk’, die zijn opgesteld door woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente.