Kamers met Kansen

Kamers met Kansen huisvest en begeleidt jongeren met een hoog risico op schooluitval of verlies van dagbesteding. Als door problemen thuis de dagbesteding van een jongere in het geding komt, biedt het traject van Kamers met Kansen uitkomst. Zorg-, onderwijs- of welzijnsprofessionals melden jongeren aan bij de GGD voor een toegangsscreening.

Kamers met Kansen (KmK) richt zich op jongeren met problemen, maar het zijn geen probleemjongeren. Zij missen een veilig sociaal netwerk en kunnen geen beroep doen op ouders of verzorgers. KmK biedt jongeren een kamer en coaching zodat zij hun leven zo snel mogelijk weer op de rit krijgen. Jongeren vinden een veilige omgeving bij KmK. Daarnaast is een professional beschikbaar voor vragen over wonen, financiën en sociale zelfredzaamheid.

Aanmelden bij GGD Amsterdam

De aanmelding bij KmK gebeurt door een professionele verwijzer die werkzaam is in welzijn, onderwijs of zorg. De verwijzer stuurt een aanmeldformulier naar de GGD, vangnet Jeugd. De jongere wordt samen met de verwijzer uitgenodigd voor een screening. Na de screening wordt bepaald of de jongere in aanmerking komt voor KmK of een soortgelijk initiatief. De aanbieders van verschillende woonvormen bespreken met de GGD welke plek het meest passend is.

Intake

De jongere krijgt vervolgens bij het toegewezen project een intake om de hulpvraag te verduidelijken Alle leefgebieden komen in de intake aan bod. Daarnaast wordt de zelfredzaamheidsmatrix samen met de jongere ingevuld. Maximaal een week na dit gesprek krijgt de jongere te horen of hij/zij mag komen wonen.

Voorwaarden

Voor KmK geldt onder andere dat de jongere:

  • 18 tot 23 jaar is
  • een mbo-opleiding volgt of een andere volwaardige dagbesteding heeft
  • volledige inzage geeft in de persoonlijke en financiële situatie
  • studiefinanciering of een ander aantoonbaar inkomen heeft om de vaste lasten te betalen.

Meer informatie

www.kamersmetkansenamsterdam.nl