Aanpak (overlastgevende) multiprobleemgezinnen

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben een MPG woonconvenant afgesloten. Amsterdamse gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die in een MPG-traject worden begeleid, komen in aanmerking voor een woonurgentie. Het doel is dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Ook wil de gemeente voorkomen dat een slechte woonsituatie van een gezin de verdere hulpverlening belemmert.

Het afgeven van woonurgenties en de toewijzing van woningen gelden uitsluitend voor Amsterdamse gezinnen en inwonende minderjarige kinderen die in een MPG-traject worden begeleid. Een voorwaarde is dat het gezin tevergeefs op alle reguliere manieren heeft geprobeerd een passende woning te verkrijgen. Het gezin moet daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geldige verblijfstitel
  • Minimaal twee jaar woonachtig en ingeschreven in Amsterdam
  • Geldig BRP-adres in Amsterdam
  • Ingeschreven in WoningNet
  • In staat zelfstandig te wonen, zo nodig met langdurige gegarandeerde intensieve begeleiding
  • Voldoende inkomen en voldoen aan de voorwaarden voor een sociale huurwoning
  • Bij schulden is de omvang bekend en een regeling getroffen. Er is sprake van financiële stabiliteit (bijvoorbeeld door budgetbeheer, bewindvoering en/of WSNP)
  • Geen eigen mogelijkheden voor het verkrijgen van een woning (onvoldoende woon- of inschrijfduur)
  • Bemiddeling door de woningcorporatie naar een andere woning is geen optie
  • Gegevens van huidige verhuurder zijn bekend.

Criminele activiteiten – iemand heeft of had bijvoorbeeld een hennepplantage – zijn een reden tot afwijzing.

De route naar een woning

Het gezin wordt bekend gemaakt bij de procesmanagers van de (O)MPG-aanpak. Daarbij wordt de problematiek kort geschetst en de benodigde stukken voor de aanvraag (zie document Checklist documenten MPG woonconvenant) aangeleverd. De procesmanager (O)MPG checkt of de gegeven informatie overeenkomt met wat de afdeling Wonen over het gezin in dossier heeft. Na een positieve beoordeling van de procesmanager (O)MPG wordt het gezin bij de afdeling Wonen voorgedragen voor een woonurgentie.

Meer informatie

www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorg-jeugd/mpg/