‘De tien werkafspraken geven me houvast’

Rochdalemedewerker wonen en zorg Monica komt in actie als bewoners overlast veroorzaken voor hun buren. Rochdale is een van de woningcorporaties die huisvesting bieden voor kwetsbare doelgroepen. Deze mensen huren in eerste instantie via een instelling die de bewoner begeleidt. Gaat deze intermediaire verhuur goed dan krijgt de bewoner na verloop van tijd een zelfstandig huurcontract.

Hoe gaan jullie te werk als er een nieuwe bewoner met begeleiding komt?

De wijkbeheerder houdt een kennismakingsgesprek waarbij ook de woonbegeleider aanwezig is. Daarin bespreken ze de woondoelen, de leefregels en de voorzieningen in de buurt, bijvoorbeeld een buurtkamer of buurtactiviteiten. Het is belangrijk dat ze elkaar van gezicht kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Tussentijds vindt een evaluatiegesprek plaats. Na een jaar volgt er een omklapgesprek en als alles goed gaat krijgt de bewoner dan het huurcontract op zijn of haar eigen naam. Als de bewoner er nog niet klaar voor is, dan stellen we het omklapmoment nog even uit.

Om wat voor mensen gaat het eigenlijk?

Het zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit de maatschappelijke opvang met begeleiding op zichzelf gaan wonen. Zij krijgen bij ons niet het stempel probleemgeval. Het zijn gewoon huurders die begeleiding krijgen totdat ze helemaal zelfstandig kunnen wonen. Bij overlast moet je wel bijsturen. We zijn er dan niet op uit dat de bewoner weg moet, maar wel dat de overlast stopt. In de meeste gevallen gaat dat goed en worden de problemen opgelost.

Hoe ga je te werk bij overlast van bewoners?

Onze wijkbeheerders zijn dan het eerste aanspreekpunt. Als zij bij eenvoudige overlast geen oplossing vinden of als de situatie escaleert, schakelen ze door naar ons team wonen en zorg. Ik ben binnen dat team het aanspreekpunt voor de kwetsbare huurders van ggz-organisaties. In de tien werkafspraken staat een protocol waarin is aangegeven wat de verschillende rollen zijn: wie wat doet en welke stappen we moeten nemen. Het is een duidelijk stappenplan waarop we elkaar kunnen aanspreken. Zo is er geen twijfel wat we moeten doen bij een overlastmelding over mensen die onder begeleiding wonen. Vroeger was daarover nog wel eens onduidelijkheid.

Heb je dat protocol al gebruikt?

Sinds de nieuwe werkafspraken er zijn heb ik één casus van ernstige en aanhoudende overlast gehad. In afspraak 6 van de werkafspraken is beschreven hoe overlast te voorkomen en hoe we ermee omgaan. Ik vond het in de praktijk heel goed bruikbaar en de samenwerking met de betrokken partners was goed. Helaas is de overlast in dit geval niet gestopt en moest de cliënt de woning verlaten. Maar dankzij de tien werkafspraken zijn we er zeker van dat we alle stappen die tot die beslissing hebben geleid zorgvuldig hebben gevolgd.

Wat is de taakverdeling tussen jou en de woonbegeleider?

Als wij een melding krijgen van overlast, geven we dat aan bij de begeleidende instelling. Zij hebben hiervoor een algemeen e-mailadres. Je krijgt dan binnen twee werkdagen een reactie van de woonbegeleider. We bespreken de klachten en daarbij passen we altijd hoor en wederhoor toe. Ik treed niet rechtstreeks in contact met de bewoner, maar doe dat altijd met de woonbegeleider erbij. Ook dit is vastgelegd in de tien werkafspraken.

Heb je nog tips?

Het is belangrijk dat je elkaar kent in de wijk. Dan weet je elkaar te vinden als het nodig is en kun je snel handelen. Daarom onderhoud ik mijn netwerk, zeker in mijn eigen werkgebied maar ook daarbuiten. Je weet nooit wanneer het van pas komt.

De Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk

Meer verhalen